• Opšti odredbi
 • Pravila na intelektualna sopstvenost
 • Avtorski prava
 • Odnesuvanje koe ne e dozvoleno
 • Megunarodni korisnici
 • Podatoci za korisnici
 • Podatoci za kompanii

 

Opšti odredbi

Počituvani korisnici, Ve molime pred upotreba na našite uslugi, vnimatelno da gi pročitate slednite uslovi. Sekoja poseta na našiot sajt, kako i kupuvanje, znači deka ste gi pročitale ovie uslovi i deka se složuvate so niv vo celost. Dokolku tie ne se prifatlivi za vas, ve molime da ne ja koristite ovaa prezentacija.

ENMON dooel vi ovozmožuva koristenje na uslugi i sodržini na svojot portal koi se podložni na podolu navedenite Uslovi za koristenje. Uslovite za koristenje se primenuvaat na site sodržini i uslugi na kompanijata ENMON dooel. So koristenje na bilo koj del od portalot, se smeta deka korisnicite se zapoznati so ovie uslovi, kako i deka prifakaat koristenje na sodržinite na ovoj portal isklučivo za lična upotreba i na sopstvena odgovornost.

ENMON dooel može da gi revidira ovie Uslovi za koristenje bilo koga, so ažuriranje na ovoj dokument. Povremeno posetuvajte ja ovaa strana za da gi pregledate Uslovite za koristenje koi se momentalno važečki, zatoa što tie se obvrzuvački za vas. Odredeni odredbi od ovie Uslovi za koristenje može da se zamenat izrično so navedenite pravni izvestuvanja i uslovi dostapni na odredeni strani na ovaa lokacija.

 

Prava na intelektualna sopstvenost

Vo kompanijata ENMON dooel se gordeeme so našiot brend i ne tolerirame neovlastena upotreba na našite zaštitni znaci, trgovski iminja, logotipi i iminja. Zaštitnite znaci se zaštiteni so državnite zakoni za zaštita na žigovi i so megunarodnite zakoni i dogovori. Nitu edna dozvola za upotreba na zaštitnite znaci ne e dodelena so ovie Uslovi ili so vaše koristenje na web lokacijata. Neovlastenoto koristenje na našite zaštitni znaci, na bilo koj način e strogo zabraneto.

 

Avtorski prava

ENMON dooel ima avtorski prava na site sodržini (tekstualni, vizuelni i audi materijali, bazi na podatoci, programerski kod). Neovlastenoto koristenje na bilo koj del od portalot, bez dozvola na sopstvenikot na avtorskite prava, se smeta za kršenje na avtorskite prava i e podložno na tužba.

Dizajnot na ovoj web sajt i site negovi materijali, vklučuvajki, no ne ograničuvajќi se na negoviot softver ili HTML kod, skripti, tekst, umetnički dela, fotografii, sliki, dizajn, video, audio i pišuvani i drugi materijali koi se pojavuvaat kako del od ovoj web sajt (zaedno, „Sodržina“) se zaštiteni so zakonot za avtorski prava i drugi megunarodni zakoni i dogovori. Site sodržini koi gi obezbeduva ENMON dooel može da se koristat samo za lični potrebi (odnosno za kupuvanje na našite proizvodi).

Ovaa ograničena licenca podleži na slednite ograničuvanja:

 • Ne smee da se kopira, reproducira, objavuva, prenesuva, distribuira, izveduva, prikažuva, objavuva, modificira, da se kreiraat izvedeni raboti, da se prodava, licencira, da im se dozvoli na drugi da kopiraat ili na drug način da ja iskoristat ovaa web lokacija, na nitu bilo koja od sodržinite ili koj povrzan softver; i
 • Ne može da se pristapi nitu koristi web lokacijata za bilo koja konkurentska ili komercijalna cel;

Neovlastenoto kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performansi, prikažuvanje, prodažba ili druga upotreba na sodržinata e zabraneta. ENMON dooel može da ja odzeme ovaa ograničena licenca vo bilo koj moment od bilo koja pričina ili bez pričina. Bilo koja neovlastena upotreba na sodržinite na ENMON dooel kako što e vramuvanje, inlajn povrzuvanje ili druga asocijacija so sodržinite ili informaciite koi ne poteknuvaat od web stranata na ENMON dooel ne e dozvoleno. Povrzuvanjeto na bilo koja web strana isto taka e zabraneto.

 

Odnesuvanje koe ne e dozvoleno

Koga go koristite našiot internet sajt ne e dozvoleno da:

 • Poprečuvate ili onevozmožuvate bilo koi funkcii povrzani so bezbednosta na sajtot ili funkciite koi sprečuvaat ili ograničuvaat upotreba ili kopiranje na dostapnite sodržini.
 • Objavuvate ili prenesuvate na internet sajt sekoj materijal koj pretstavuva zakana, kleveta, e nepristoen, navredliv, pornografski ili zlostavuvački, materijal so koj možete da inicirate rasna omraza, predizvikuvate voznemiruvanje ili bilo koja neprijatnost kako prekršuvanje na pravilata za privatnost, doverba, diskriminacija, zakani ili predizvikuvački komentari.
 • Davate netočni informacii koi se odnesuvaat na ličnite podatoci vo vašiot profil.
 • Koristite tugi lični podatoci bez dozvola na taa ličnost ili so lažno pretstavuvanje da istapite vo ime na treto lice, firma ili organizacija.
 • Se zanimavate so bilo koe nezakonsko ili protivpravno odnesuvanje.
 • Modificirate, poprečuvate, presretnuvate ili go hakirate internet sajtot so cel da postignete negovo onesposobuvanje.
 • Upotrebuvate specijalizirani programi za prevzemanje na sodržinite od sajtot.

Ako prekršite bilo koj od ovie Uslovi nie možeme da ve sprečime da go koristite ovoj internet sajt privremeno ili postojano. Nie može da prevzememe i drugi merki, vklučitelno no ne ograničuvajki se na toa da Ve prijavime na nadležnite državni organi, da ispratime predupreduvanje ili da podneseme tužba.

 

Megunarodni korisnici

ENMON dooel ja administrira ovaa lokacija od svoite kancelarii vo Veles, Makedonija. Na bilo koj način ne izjavuva deka materijalite ili uslugite na ovaa lokacija se soodvetni ili dostapni za koristenje nadvor od Makedonija, vklučitelno pristapuvanje od podračja kade nivnata sodržina e nezakonska i e zabraneta.

Ne e dopušteno koristenje ili izvoz, odnosno uvoz, poradi izvoz na materijali ili uslugi na ovaa lokacija nitu bilo koe kopiranje ili prilagoduvanje vo sprotivnost so važečkite zakoni ili propisi vklučitelno, bez ograničuvanje, na izvoznite zakoni i propisi na Srbija.

Ako odlučite da pristapite na ovaa lokacija nadvor od Srbija, toa go pravite na sopstvena inicijativa i se smetate za odgovorni za počituvanje na važečkite lokalni zakoni. Ovie Uslovi se tolkuvaat vo soglasnost so zakonite na Republika Srbija i nema da se primenuvaat načelata za rešavanje na nesoglasnosite na zakonite.

 

Podatoci za korisnicite

Ličnite podatoci koi gi prosleduvate na sajtot na ENMON dooel so cel dobivanje na proizvodi ili uslugi ke se tretiraat vo soglasnost so našite dokumenti za privatnost na mreža. Zabraneto e isprakanje ili prenos na ovaa lokacija ili od nea bilo kakvi nezakonski, zakanuvački, navredlivi, so sodržina na kleveta, pornografski ili drugi materijali koi se vo sprotivnost so bilo koj zakon.

ENMON dooel na ovaa lokacija od Vas ne saka da prima doverlivi ili drugi informacii so koi ne može slobodno da raspolaga. Site materijali, informacii ili drugi soopštenija koi gi prenesuvate ili isprakate na ovaa lokacija nema da se smetaat doverlivi i onie so koi ne može slobodno da se raspolaga. Enmon.mk nema nikakvi obvrski kon ovie soopštenija.

Našite vraboteni možat da kopiraat, otkrivaat, distribuiraat, primenuvaat ili na drug način da gi koristat soopštenijata i site podatoci, sliki, zvuci, tekst i site ostanati materijali koi se vo niv sodržani za bilo koi odnosno za site komercijalni i nekomercijalni celi.

Sekako, vo ovaa grupa na podatoci ne spagaat vašite lični podatoci. Niv, vo soglasnost so našata Politika na privatnost, gi koristime samo za interna upotreba, ne gi obelodenuvame nitu gi prosleduvame na treti lica, tuku gi koristime isklučivo za potrebite za obrabotka na vašite porački.

Site informacii povrzani za transakciite kupuvač – prodavnica ENMON dooel se smetaat za delovna tajna i sprema niv treba da se postapuva soglasno zakonskite propisi na Republika Makedonija.

 

Podatoci za kompanijata

Osnovni podatoci za firmata

Društvo za trgovija, transport i uslugi ENMON izvoz-uvoz DOOEL

sedište: ul. Oliver Kitanovski br.119, 1400 Veles, Makedonija

EDB: MK4004995109565,

EMBS: 5052572