Компанијата ЕНМОН во Северна Македонија има развиена големопродажна мрежа низ целата држава како ималопродажна мрежа која ја сочинуваат 7 малопродажни објекти во 6 градови. Успешното работење се заснована доверба и на посветеноста на задоволувањето на потребите, но и желбите, на купувачите. Во салоните на ЕНМОН ќе најдете најголем избор на керамички плочки од реномирани производители како и комплетна понудана опрема за бања (санитарија, батерии, кади и кабини, тушеви, бојлери, огледала, намештај за бања,галантерија) како и материјали и алати за монтажа и инсталација.

Организационата шема содржи продажни центри и единици, како и централни и секундарни магацини.

Централниот магацин, како и седиштето на компанијата, се наоѓа во Велес на ул. Оливер Китановски 119

Компанијата ЕНМОН е основана врз вредностите на проактивниот пристап кон пазарот, претприематчкиот духна вработените и посветеноста кон иноваците и светските трендови. Во рамките на компанијата функциониракомерцијалниот сектор (увоз/извоз, големопродажба, малопродажба, производство и складирање), секторите за планирање, набавка, квалитет, финансиии, сметководство, правен сектор, градежништво, маркетинг сектор,информатички, сектор за транспорт.

Компанијата ЕНМОН вработува преку 1000 лица од различни профили. Негува добра тимска атмосфера, соработкаи пријателски односи чија основа е меѓусебното почитување и исполнување на работните обврски. Подршкатана развојните идеи и насоченоста кон подобрување на работните процеси се основниот начин на работа на компанијата.